میز مدیریت

میز مدیریت کد 531 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 530 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 529 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 528 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 527 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 526 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 508 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 507 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 506 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 595 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 160 - عرض : 220 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 575 باما

مشخصات فنی طول : 173 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 581 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 590 باما

مشخصات فنی طول : 163 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 580 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 220 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 585 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 570 باما

مشخصات فنی طول : 180 - عرض : 200 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 545 باما

مشخصات فنی طول : 173 - عرض : 220 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 555 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 561 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 565 باما

مشخصات فنی طول : 176 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریتی کد 535 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 64 mm - طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76

میز مدیریت کد 542 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 74

میز مدیریت کد 536 باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 64 mm - طول : 180 - عرض : 180 - ارتفاع : 76
امکانات درپوش داکت جهت هدایت کابل های برق - امکان سفارشی سازی - تنوع رنگ

میز مدیریت کد 544 باما

مشخصات فنی طول : 170 - عرض : 180 - ارتفاع : 76