میز گروهی

میز گروهی کد 741 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 390 - عرض : 140 - ارتفاع : 76

میز گروهی کد 740 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 210 - عرض : 122 - ارتفاع : 135

میز گروهی کد 739 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 162 - عرض : 152 - ارتفاع : 140

میز گروهی کد 738 باما
باما

مشخصات فنی طول : 282 - عرض : 152 - ارتفاع : 140

میز گروهی کد 737 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 160 - عرض : 320 - ارتفاع : 76

میز گروهی کد 736 باما
باما

مشخصات فنی ضخامت صفحه : 32 mm - طول : 313 - عرض : 150 - ارتفاع : 110

میز گروهی کد 700T باما
باما

مشخصات فنی طول : 140 - عرض : 280 - ارتفاع : 111

میز گروهی کد 710T باما
باما

مشخصات فنی طول : 283 - عرض : 140 - ارتفاع : 128

میز گروهی کد 715T باما
باما

مشخصات فنی طول : 266 - عرض : 380 - ارتفاع : 111

میز گروهی کد 720T باما
باما

مشخصات فنی طول : 140 - عرض : 260 - ارتفاع : 111

میز گروهی کد 725T باما
باما

مشخصات فنی طول : 250 - عرض : 250 - ارتفاع : 114

میز کار گروهی کد 730T باما
باما

مشخصات فنی طول : 160 - عرض : 283 - ارتفاع : 159

میز کارگروهی کد 735T باما
باما

مشخصات فنی طول : 279 - عرض : 410 - ارتفاع : 142