کالاها | صفحه 5

کتابخانه اداری ( کتابخانه مدیریت) Bama117k
باما

مشخصات فنی طول : 36 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 93 cm

قفسه کتاب ( کتابخانه اداری ) Bama114k
باما

مشخصات فنی طول : 38 cm - عرض : 120 cm - ارتفاع : 192 cm

کتابخانه اداری ( کتابخانه مدیریت) Bama116k
باما

مشخصات فنی طول : 36 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 128 cm

کانتر اداری کد 210 باما
باما

مشخصات فنی طول : 160 cm - عرض : 210 cm - ارتفاع : 108 cm

کانتر اداری کد 220 باما
باما

مشخصات فنی طول : 74 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 107 cm

کانتر اداری کد 225 باما
باما

مشخصات فنی طول : 86 cm - عرض : 283 cm - ارتفاع : 122 cm

کانتر اداری کد 230 باما
باما

مشخصات فنی طول : 73 cm - عرض : 143 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 250 باما
باما

مشخصات فنی طول : 144 cm - عرض : 336 cm - ارتفاع : 120 cm

کانتر اداری کد 265 باما
باما

مشخصات فنی طول : 63 cm - عرض : 290 cm - ارتفاع : 121 cm

کانتر اداری کد 215 باما
باما

مشخصات فنی طول : 160 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 117 cm

کانتر اداری کد 260 باما
باما

مشخصات فنی طول : 145 cm - عرض : 290 cm - ارتفاع : 121 cm

کانتر اداری کد 245 باما
باما

مشخصات فنی طول : 73 cm - عرض : 280 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 240 باما
باما

مشخصات فنی طول : 142 cm - عرض : 336 cm - ارتفاع : 115 cm

کانتر اداری کد 235 باما
باما

مشخصات فنی طول : 165 cm - عرض : 143 cm - ارتفاع : 139 cm